ផ្ទះបើកការិយាល័យបុរីលនស៊ីធី ផ្លូវជាតិលេខ៣

Location

Pur SenChey

Type

Flat for rent

Rooms

Share


1/11
Property Attributes

 • Code PP103797
 • Price $500/Month
 • Location Pur SenChey
 • AddressChaom Chau 1, Pur SenChey, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Car Parking1
 • Moto Parking2
 • Last update27 Jun 2022
 • Update byVeatha Vongchan Pisey
 • Page view1
Check Available Rooms
Property Features

 • សម្ភារៈគ្មាន
 • មិនលិចទឹក
Property Description

 • ផ្ទះបើកការិយាល័យ បុរីលនស៊ីធី ផ្លូវជាតិលេខ៣ / Flat for Office National Road 3
 • តម្លៃជួល / Rental Fee: $500 /Months  
 • ទំហំដី /​ Land Size: 4.3m x 20m
 • ទំហំផ្ទះ /​ House Size: 4.3m x 13m 
 • បន្ទប់គេង / Bedroom: 04
 • បន្ទប់ទឹក /  Bathroom: 05
 • ផ្ទះបាយ / Kitchen: 01
 • ទីតាំងល្អសម្រាប់ការរស់នៅ /​ Great location for Office
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]