ឃ្លាំងអាជីវកម្មនៅ កំបូល

Location

Kamboul

Type

Warehouse for rent

Rooms

Share


1/3
Property Attributes

 • Code PP103250
 • Price $850/Month
 • Location Kamboul
 • AddressSnguon Pech, Kantaok, Kamboul, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Car Parking2
 • Last update08 Aug 2022
 • Update byAgent Yorn Phally
 • Page view5
Check Available Rooms
Property Features

 • No
Property Description

 • ឃ្លាំងអាជីវកម្មនៅ កំបូល
 • តម្លៃជួល 850 ចរចារ
 • ទំហំដី 9m x 22m
 • ទំហំឃ្លាំង 9m x 22m
 • បន្ទប់ទឹក 01
 • កម្លាំងភ្លើង 20A
 • ទីតាំងមានមនុស្សរស់នៅកុះករ និងមនុស្សធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រើន សក្តានុពលសម្រាប់អាជីវកម្ម។
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]